Skip to content

Alytaus hospiso globėjai

DIEVO GAILESTINGUMO MOTINA

Marija yra drauge toji, kuri ypatingai ir išskirtinai – kaip niekas kitas – patyrė gailestingumą, o drauge kilniausiu būdu jį užtarnavo savo širdies auka ir todėl galėjo dalyvauti Dievo gailestingumą atskleidžiant. Ta auka glaudžiai susieta su jos Sūnaus kryžiumi, po kuriuo ji stovėjo Kalvarijoje. Jos auka turi savitą vietą atskleidžiant gailestingumą kaip absoliučią Dievo ištikimybę savajai meilei ir tai sandorai, kurią jis nuo amžių norėjo sudaryti ir laike sudarė su žmogumi, su tauta, su žmonija, – vieną kartą visiems amžiams atskleisdamas ją per kryžių. Niekas taip artimai, kaip Nukryžiuotojo Motina, nepatyrė kryžiaus slėpinio – to sukrečiančio įvykio, kai transcendentinis Dievo teisingumas susitiko su meile, to „bučinio“, kurį gailestingumas padovanojo teisingumui[104]. Niekas taip, kaip Marija, neaprėpė širdimi to slėpinio, to tikrai dieviškojo atpirkimo, kuris įvyko ant Kalvarijos Sūnaus mirtimi drauge su jos motiniškos širdies auka ir su jos paskutiniu „fiat“.

Marijai geriausiai pažįstamas dieviškojo gailestingumo slėpinys. Ji žino, kiek tai kainavo, kokia didelė ta kaina. Ta prasme vadiname ją gailestingumo Motina: Gailestingąja Motina ir Dievo gailestingumo Motina, ir kiekvienas iš šiųdviejų titulų turi gilią teologinę prasmę. Jie byloja apie ypatingą jos sielos, visos jos asmenybės gebėjimą – per painius Izraelio, kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos istorijos įvykius įžvelgti, kaip dalijamas gailestingumas „kartų kartoms“ pagal Švenčiausiosios Trejybės amžinąjį sumanymą.

Minėtieji Dievo Motinos titulai kalba apie ją pirmiausia kaip apie Nukryžiuotojo ir Prisikėlusiojo Motiną. Kaip apie tą, kuri išskirtiniu būdu patyrė gailestingumą ir lygiai išskirtinai užsitarnauja to gailestingumo visu savo žemiškuoju gyvenimu, o ypač po Sūnaus kryžiumi; kaip apie tą, kuri savo tyliu ir drauge neprilygstamu dalyvavimu mesijinėje savo Sūnaus pasiuntinybėje ypatingu būdu pašaukta priartinti žmonėms meilę, kurios apreikšti jis buvo atėjęs. Meilę, kuri labiausiai parodoma kenčiantiems ir vargšams, belaisviams ir akliesiems, prislėgtiesiems ir nusidėjėliams, kaip pagal Izaijo pranašystę kalbėjo Kristus Nazareto sinagogoje ir atsakydamas į Jono Krikštytojo pasiuntinių klausimą.

Tos „gailestingos“ meilės, kuri tampa akivaizdžiausia susidūrus su moraliniu bei fiziniu blogiu, dalininkė ypatingu ir išskirtinu būdu buvo Nukryžiuotojo ir Prisikėlusiojo Motina – Marija. Gailestingoji meilė ir toliau be paliovos joje ir per ją reiškiasi Bažnyčios ir žmonijos istorijoje. Tas reiškimasis nepaprastai vaisingas, nes jį palaiko ypatingas Marijos motiniškos širdies taktiškumas, jos atjauta ir galia padėti visiems, kurie mieliau priima motinos gailestingą meilę. Tai vienas didžiausių ir gaiviausių krikščionybės slėpinių, glaudžiausiai susietų su Įsikūnijimo slėpiniu.

   

Dievo Gailestingumo Motinos atvaizdas Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių užsakymu specialiai Alytaus hospisui nutapytas Vilniaus ikonografės Vaidos Butvilienės.

Dievo Gailestingumo Motinos atvaizdas Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių užsakymu specialiai Alytaus hospisui nutapytas Vilniaus ikonografės Vaidos Butvilienės.

Dievo Gailestingumo Motinos atvaizdas Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių  užsakymu specialiai Alytaus hospisui nutapytas Vilniaus ikonografės Vaidos Butvilienės.

Dievo Gailestingumo Motinos, Rytų  bažnyčioje dar tituluojamos Švč. Dievo Motinos globos paveiksle vaizduojama Dievo Motina, kuri savo apsiaustu (lietuviškai palijus, lot. pallium, rus. omofor / pokrov) apgobia savo žmones (sergančiuosius, gydytojus, slaugytojus, vienuolius, vienuoles ir kitus Dievo vaikus). Paveiksle vaizduojamas Dievo Motinos apsiaustas  / gaubtas tuo pačiu simbolizuoja apsaugą ar užtarimą. Dėl šios priežasties šis atvaizdas yra suprantamas kaip Dievo Motinos globa, arba Dievo Motinos Užtarimas. 

Lietuvoje Dievo Gailestingumo Motinos liturginė šventė kasmet švenčiama lapkričio 16 d.. Rytų bažnyčioje Švč. Dievo Motinos globos šventė švenčiama spalio 14 d.

 

 

HIMNAS DIEVO GAILESTINGUMO MOTINAI

 Šiandien tikintieji linksmindamiesi švenčia,

Nes Tavo, Dievo Motina, atėjimas juos džiaugsmų pripildė.

Žvelgdami į Tavo tyriausiąją atvaizdą, karštai meldžiame:

Apgaubk mus Savo garbinguoju globos apklotu,

nuo visokio pikto gink, Savo Sūnų melsdama,

mūsų Dievą – Kristų,

kad mūsų sielas išganytų.

 

257548109_270027635154556_6405996143255970198_n

GYDANT KŪNUS PRASISKVERBTI PRIE SIELŲ…

 Šv. Dievo Jonas įkūrė vie­nuo­lių bo­nif­rat­rų kon­gre­ga­ci­ją (lot. k. – Bo­ni frat­res – ge­rie­ji bro­liai), ku­rios cha­riz­ma – rūpinima­sis sunkiais li­go­niais li­go­ni­nė­se. 

Šv. Dievo Jonas, kuklus ir neturtingas portugalas, visą savo gyvenimą pašventė ligonių ir nelaimingų žmonių globai. Jo bičiuliai buvo kunigaikščiai ir vargšai, vyskupai ir kitatikiai. Jo kūrinys – Ispanijoje įsteigtos ligoninės ir globos namai- buvo šiuolaikinių ligoninių pirmtakas. 1963 metais buvo beratifikuotas, o 1691 metais – kanonizuotas.

Šv. Dievo Jonui dar esant gyvam apie jį pradėjo burtis žmonės, kurie nusprendė savo gyvenimą susieti su ligotų ir kenčiančių žmonių reikmėmis. Tai buvo naujo gerųjų brolių (bonifratrų) Ordino užuomazga. Jau 1571 metais jis buvo patvirtintas kaipo kongregacija, o keliolika metų vėliau – kaipo Ordinas su iškilmingais įžadais. Labai greitai paplito Ispanijos ir Italijos teritorijoje, vėliau, XVII šimtmetyje, bonifratrai įsikūrė Prancūzijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Slovakijoje, o taip pat Vokietijos teritorijoje. Neskaitant aktyvių ligonių globos, vienuoliai dar dirbo modernizuojant ir tobulinant medicinos meną ir techniką (gydytojų rengimo mokyklos), kaip tik dėka jiems buvo įdiegta daugybė terapeutinių naujovių, ypač psichiatrijos srityje. Bonifratrų Ordinui šiuolaikinė medicina gali būti dėkinga už tai, kad jame pirmą kartą buvo pritaikyta narkozė, įvestos knygos su pacientų ligos istorijos aprašymais.

  XIX a. Šv. Dievo Jonas buvo paskelbtas ligonių, ligoninių, slaugių ir jų asociacijų, knygų pardavėjų, galiausiai Granados globėju. Kovo 8 d. katalikiškas pasaulis mini šv. Dievo Joną, ligoninės tarnautojų vienuolijos steigėją.

Ikonoje pavaizduotas Šv. Dievo Jonas apsivilkęs bonifratrų vienuolijos abitu, kairėje rankoje laikantis granato vaisių su kryžiumi. Granatas su kryžiumi yra bonifratrų vienuolijos ordino herbas: kryžius simbolizuoja likimą ir tobulumą, raudonos prapjauto granato sėklos – gailestingą atsidavimą artimąjąm. Dešine ranka šventasis laimina į jį besikreipiantį. Ikona Tėviškės namų bendruomenės užsakymu Alytaus hospisui rašyta Vilniaus pranciškonų (Mažesniųjų brolių konventualų) vienuolyno kultūros ir dvasingumo centro ikonografės Eglės Jurevičės.

Ikonoje pavaizduotas Šv. Dievo Jonas apsivilkęs bonifratrų vienuolijos abitu, kairėje rankoje laikantis granato vaisių su kryžiumi. Granatas su kryžiumi yra bonifratrų vienuolijos ordino herbas: kryžius simbolizuoja likimą ir tobulumą, raudonos prapjauto granato sėklos – gailestingą atsidavimą artimąjąm. Dešine ranka šventasis laimina į jį besikreipiantį. Ikona Tėviškės namų bendruomenės užsakymu Alytaus hospisui rašyta Vilniaus pranciškonų (Mažesniųjų brolių konventualų) vienuolyno kultūros ir dvasingumo centro ikonografės Eglės Jurevičės.

VšĮ “Lietuvos hospisas”   Alytaus filialas
Įm.k. 305775485
Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 672 31541
El.p.: info@alytaushospisas.lt

Atsiskaitomoji sąskaita
LT61 7230 0000 0070 0519
Medicinos bankas

© Copyright VšĮ Lietuvos hospisas LT 2022 all rights reserved